Who's here

Friday, April 15, 2016

Chinese conversation 1 - Intermediate level

Nu uitati sa comandati dictionarul meu roman-chinez, respectiv Manualul caracterelor de baza

Vă pot pune la dispoziție înregistrarea audio cu dialogul respectiv. Pentru dialogurile următoare va pun la dispoziție atat traducerea textului cat si formatul audio. Tot ce trebuie este sa cumparati un exemplar din cele doua dictionare.
 
A: 你的房间今天好干净啊。 
Nǐ fángjiān jīntiān hǎo gānjìng ā.
Your room looks very tidy today.
B: 那当然了。我收拾了一上午呢。 
Nà dāngránle. Wǒ shōushi le yī shàngwǔ ne.
Of course. I spent the whole morning cleaning it up.
A: 你什么时候变得这么喜欢做家务了? 
Nǐ shénme shíhòu biànde zhème xǐhuān zuò jiāwù le?
Since when did you become so interested in housework?
B: 玛吉说她下午要过来。 
Mǎjí shuō tā xiàwǔ yào guòlái.
Well, Maggie said she would come this afternoon.
A: 哦,原来如此。那你接下来要做什么? 
Ò, yuánlái-rúcǐ. Nà nǐ jiēxiàlái yào zuò shénme?
Oh, I see. What's your next move?
B: 哈哈,我打算好好犒劳一下自己。 
Hāhā, wǒ dǎsuan hǎohǎo kàoláo yíxià zìjǐ.
Ha-ha, I'm going to give myself a pat on the back.
A: 就因为打扫了自己的房间? 
Jiù yīnwéi dǎsǎo le zìjǐ de fángjiān?
Just because you cleaned your room?
B: 当然。我可是半年没这么辛苦干活了。 
Dāngrán. Wǒ kěshì bànnián méi zhème xīnkǔ gànhuó le.
Sure. I haven't worked this hard for six months.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.