Who's here

Monday, December 6, 2010

Beginner Chinese - 她是我姐姐的同学 (She is my sister's classmate)

人物rénwù Characters
米老师 mǐlǎoshī Professor Mi
王小姐 wángxiǎojiě Miss Wang
马丽 mǎlì Ma Li

对话 duìhuà Dialogue
米老师:王小姐,您好!你们认识吗?
米老师wáng xiǎojiě, nín hǎo! nǐmen rènshi ma?
Miss Wang, hi! Do you know each other?
王小姐:是的,米老师。她是我姐姐的同学。
王小姐shìde. mǐ lǎoshī. tā shì wǒ jiějiěde tóngxué.
Yes, Professor Mi. She is my sister's classmate!
米老师:她叫什么名字?
米老师:tā jiào shénme míngzì?
What is her name?
王小姐:他叫马丽。
王小姐:tā jiào mǎlì.
She is called Mali!
米老师:马丽,您好。我是阿娜的老师。认识你很高兴。
米老师:mǎlì, nín hǎo. wǒ shì ānàde lǎoshī. rènshi nǐ hěn gāoxìng.
Hello, Mali. I am Anna’s teacher. I am pleased to meet you.
马丽:米老师,您好。认识您我也很高兴。
马丽:mǐlǎoshī, nín hǎo. rènshi nǐ wǒ yě hěn gāoxìng.
Professor Mi, how do you do! I am likewise very pleased to meet you.
米老师:你在中国学什么?
米老师:nǐ zài zhōngguó xué shénme?
What do you study in China?
马丽:我在学中文。
马丽:
I am a student of Chinese.
米老师:怪不得你的中文那么好。
米老师:guàibude nǐde zhōngwén nàme hǎo.
No wonder that your Chinese is so good.
马丽:哪儿的话?!?!还差的远呢!
马丽:nǎrde huà! hái chàde yuǎnne!
Where did you get that from? My Chinese is far from good.

Pentru a achizitiona acest dictionar, imi puteti scrie la adresa limba.chineza@yahoo.com sau mmoldovan1969@gmail.com. Dictionarul roman-chinez costa 50 RON + taxe postale (9 RON)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.