Who's here

Friday, April 29, 2011

Chineza pentru incepatori - 您去哪个国家

1. (您去哪个国家)

- 先生, 您去哪个国家?
Xiānshengnín qù nǎ gè guójiā?
- 我去中国.
Wǒ qù Zhōngguó.
- 您是中国人吗?
Nín shì Zhōngguórén ma?
- 是的我是中国人.
Shìde, wǒ shì Zhōngguórén.

2. (你是哪国人)

- 小姐, 你是哪国人?
Xiǎojiě, nǐ shì nǎ guó rén?
- 我是美国人.
Wǒ shì Měiguórén.
- 他们也是美国人吗?
Tāmen yě shì Měiguórén ma?
- 不他们不是美国人.
Bù, tāmen bú shì Měiguórén.
- 他们都是英国人.
Tāmen dōu shì Yīngguórén.

 
3. (你去过中国吗?)

- 你去过中国吗?
Nǐ qùguo Zhōngguó ma?
- 我没去过中国.
Wǒ méi qùguo Zhōngguó.
- 你想去中国吗?
Nǐ xiǎng qù Zhōngguó ma?
- 我很想去中国.
Wǒ hěn xiǎng qù Zhōngguó.


Exercise 1

- 您去哪个国家?  
Nín qù nǎ gè guójiā?
- 我去中国.       
Wǒ qù Zhōngguó.

法国 Fǎguó (n) - France
德国 Déguó (n) - Germany
加拿大 Jiānádà (n) - Canada
意大利 Yìdàlì (n) Italy
日本 Rīběn (n) Japan
  
Exercise 2

您是中国人?
Nín shìZhōngguórén ma?
我不是中国人.
Wǒ( bú ) shìZhōngguórén.

法国人 Fǎguórén (n) - French (people)
德国人 Déguórén (n) - German
加拿大人 Jiānádàrén (n) - Canadian
意大利人 Yìdàlìrén (n) - Italian
日本人 Rīběnrén (n) - Japanese

 Exercise 3
-
是哪国人
shìnǎguórén?
是美国人
shìMěiguórén.

nǐ (pro) - you
wǒ (pro) - I, me
你们 nǐmen (pro) - you (plural)
我们 wǒmen (pro) - we
tā (pro) - he
tā (pro) - she
他们 tāmen (pro) - they
http://1.bp.blogspot.com/_rEfG3jfm2qg/TIuihVLrrtI/AAAAAAAAACU/uiUjSWuy3jE/s1600/Dictionar+roman-chinez.jpg
Pentru a achizitiona acest dictionar, imi puteti scrie la adresa limba.chineza@yahoo.com sau mmoldovan1969@gmail.com. Dictionarul roman-chinez costa 50 RON + taxe postale (9 RON)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.