Who's here

Saturday, April 7, 2012

Beginner Chinese - How to introduce yourself

Do you speak (English/ Chinese)? Ni3 hui4 shuo1 (ying1 yu2/ han4 yu2) ma2?   会一点点。
Just a little. Hui4 yi1 dian3 dian3.   会一点点。
What's your name? Ni3 jiao4 shen2 me ming2 zi4?   你叫什么名字?
My name is ... Wo3 jiao4……   我叫…
Mr.../ Mrs.…/ Miss… ……Xian1 sheng/……Nü3 shi4/……Xiao3 jie2
……先生/……女士/……小姐
Nice to meet you! Ni3 hao3!   你好!
You're very kind! Ni3 zhen1 hao3! Ni3 zhen1 hao3!   你真好!
Where are you from? Ni3 cong2 na3 li lai2?   你从哪里来?
I'm from (the U.S/ China) Wo3 cong2 (mei3 guo1/ zhong1 guo1) lai2.
我从(美国/中国)来。
I'm (American) Wo3 shi4……(mei3 guo1) ren2.   我是……(美国)人。
Where do you live? Ni3 zai4 na3 li zhu4?   你在哪里住?
I live in (the U.S/ China) Wo3 zai4 (mei3 guo1/ fa3 guo1) zhu4.   我在(美国/法国)住。
Did you like it here? Zhe4 li zhu4 de guan4 ma?   这里住得惯吗?
China is a wonderful country Zhong1 guo2 shi4 ge4 mei3 hao3 de guo2 jia1.
中国是个美好的国家。
What do you do for a living? Ni3 shi4 gan4 shen2 me de?   你是干什么的?
I work as a (translator/ businessman) Wo3 shi4 (fan1 yi2).   我是(翻译)。
I like Chinese Wo3 xi3 huan1 han4 yu3.   我喜欢汉语。
I've been learning Chinese for 1 month Wo3 xue2 han4 yu3 yi1 ge4 yue4 le.   我学汉语一个月了。
Oh! That's good! O4! Tai4 hao3 la4!   噢!太好啦!
How old are you? Ni3 ji3 sui4 le?   你几岁了?
I'm (twenty, thirty...) years old. Wo3 (er4 shi2/ san1 shi2) sui4 le.   我(二十/三十)岁了。
I have to go Wo3 gai1 zou3 le.   我该走了。
I will be right back! Wo3 guo4 yi1 hui2r jiu4 hui2 lai2!   我过一会儿就回来!
Wish Someone Something
Good luck! Zhu4 ni3 hao3 yun4!   祝你好运!
Happy birthday! Zhu4 ni3 sheng1 ri1 kuai4 le4!   祝你生日快乐!
Happy new year! Xin1 nian2 kuai4 le4!   新年快乐!
Merry Christmas! Sheng4 dan4 kuai4 le4!   圣诞快乐!
Congratulations! Zhu4 he4/Gong1 xi3!   祝贺/恭喜!
Enjoy! (for meals...) Qing3 yong4 can1!   请用餐!
I'd like to visit China one day Zong3 you3 yi1 tian1 wo3 hui4 qu4 zhong1 guo2.
总有一天我会去中国。
Say hi to John for me Ti4 wo3 xiang4 yue1 han4 wen4 hao3.
替我向(约翰) 问好. /td>
Bless you (when sneezing) Gan3 mao4 le, mei2 shi4 ba?   感冒了,没事吧?
Good night and sweet dreams! Wan3 an1 & zuo4 ge4 mei3 meng4!   晚安&做个美梦!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.