Who's here

Saturday, April 7, 2012

Beginner Chinese - Understanding the language

I'm Sorry! (if you don't hear something) Dui4 bu4 qi3!   对不起!
Sorry (for a mistake) Bao4 qian4!   抱歉!
No Problem! Mei2 wen4 ti2!   没问题!
Can You Say It Again? Shen4 me? Zai4 shuo1 yi1 bian4!   什么!再说一遍!
Can You Speak Slowly? Qing3 zai4 shuo1 yi1 bian4!   请再说一遍!
Write It Down Please! Qing3 ji4 xia4!   请记下!
I Don't Understand! Wo3 bu4 dong3!   我不懂!
I Don't Know! Wo3 bu4 zhi1 dao4!   我不知道!
I Have No Idea. Wo3 ye3 bu4 zhi1 dao4!   我也不知道!
What's That Called In Chinese? Na4 zai4 han4 yu3 li jiao4 shen2 me?   那在汉语里叫什么?
What Does "gato" Mean In English? "ni hao" zai4 ying1 yu3 li zen3 me shuo1?
“ni hao”在英语里怎么说?
How Do You Say "Please" In Chinese? "Please" zai4 han4 yu3 li zen3 me shuo1?
“Please”在汉语里怎么说?
What Is This? Zhe4 shi4 shen2 me?   这是什么?
My Chinese is bad. Wo3 han4 yu3 shuo1 de bu4 hao2.   我汉语说的不好。
I need to practice my Chinese Wo3 xu1 yao4 lian4 xi2 han4 yu3.   我需要练习汉语。
Don't worry! Bie2 dan1 xin1!   别担心!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.