Who's here

Saturday, April 7, 2012

Beginner Chinese - Time expressions

now
现在 xiànzài

later
以后, yǐhòu or shāohòu
before
以前, yǐqián
morning
早上, zǎoshàng
afternoon
下午, xiàwǔ
night
晚上, wǎnshàng

Clock

What time is it?
现在几点? Xiànzài jǐ diǎn?

It is nine in the morning.
早上9点钟。 Zǎoshàng jǐu diǎn zhōng.
Three-thirty PM.
下午3点半. Xiàwǔ sān diǎn bàn.

Duration

_____ minute(s)
_____ 分钟 fēnzhōng

_____ hour(s)
_____ 小时 xiǎoshí
_____ day(s)
_____ 天 tiān
_____ week(s)
_____ 星期 xīngqī
_____ month(s)
_____ 月 yùe
_____ year(s)
_____ 年 nián

Days

today
今天 jīntiān

yesterday
昨天 zuótiān
tomorrow
明天 míngtiān
this week
这个星期 zhège xīngqī
last week
上个星期 shàngge xīngqī
next week
下个星期 xiàge xīngqī
Weekdays in Chinese are easy: starting with 1 for Monday, just add the number after 星期 xīngqī.

Sunday
星期天 xīngqītiān or xing1 qi1 ri4 or xing1 qi1 qi1

Monday
星期一 xīngqīyī
Tuesday
星期二 xīngqīèr
Wednesday
星期三 xīngqīsān
Thursday
星期四 xīngqīsì
Friday
星期五 xīngqīwǔ
Saturday
星期六 xīngqīlìu

Months

Months in Chinese are also easy: starting with 1 for January, just add the number after 月 yuè.

January
一月, yī yuè

February
二月, èr yuè
March
三月, sān yuè
April
四月, sì yuè
May
五月, wŭ yuè
June
六月, liù yuè
July
七月, qī yuè
August
八月, bā yuè
September
九月, jiŭ yuè
October
十月, shí yuè
November
十一月, shí yī yuè
December
十二月, shí èr yuè

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.