Who's here

Thursday, November 25, 2010

Beginner Chinese - Nimen renshi yixia (Please, meet my friend)

A: 你们认识一下。他是我的好朋友。他叫米乐茶。米乐茶, 他是我的中文老师,老王。
A: Nǐmen rènshi yí xià。tā shì wǒde hǎo péngyǒu tā jiào mǐlèchá。mǐlèchá,tā shì wǒde zhōngwén lǎoshī,lǎowáng.
Please, meet. He is a very good friend of mine. His name is Milecha. Milecha, he is my Chinese teacher, Old (Mr.) Wang.
B: 老王,您好。认识您很高兴。
B: Lǎowáng,nínhǎo。rènshi nín hěn gāoxìng。
Mr Wang, how do you do! Pleased to meet you.
C: 米先生,您好。认识您我也很高兴。
C: mǐ xiānshēng,nín hǎo。Rènshi nín wǒ yě hěn gāoxìng。
Mr. Mi, how do you do! I am also very pleased to meet you.
B: 您是美国人吗?
B: nín shì měiguó rén ma?
Are you American?
C: 不。我是法国人。
C: bǜ。wǒ shì fǎguórén。
 No. I am French.
B: 你呢?
B: nǐ ne?
How about you?
C: 我是中国人。你的中文很好。
C: wǒ shì zhōngguórén 。Nǐde zhōngwén hěn hǎo。
 I am Chinese. Your Chinese is very good.
B: 谢谢。
B: xièxie。
Thank you.
Access the audio file here.

 Pentru a achizitiona acest dictionar, imi puteti scrie la adresa limba.chineza@yahoo.com sau mmoldovan1969@gmail.com. Dictionarul roman-chinez costa 50 RON + taxe postale (9 RON)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.