Who's here

Thursday, November 11, 2010

Beginner Chinese - Xiansheng, nin hao!

Dialogul 1
先生,您好!
xiānshēngnínhǎo! How are you, Sir?
小姐,您好!
xiǎojiě,nínhǎo! How are you, Miss?
我的名字叫米!你贵姓?
wǒde míngzì jiào mǐ!nín guì xìngMy name is Mi. May I ask what your name is?
我姓李。我叫李丽。
wǒ xìng lǐ。wǒ jiào lǐlì。I am Li. My name is Li Li.
认识您很高兴!
rènshi nín hěn gāoxìngI am pleased to meet you.
认识您我也很高兴!
rènshi nín wǒ yě hěn gāoxìngI am also very pleased to meet you.
Dialogul 2
您叫什么名字?
nín jiào shénme míngzìWhat is your name?
我叫阿力。
wǒ jiào ālì。I am called A Li.
您贵姓?
nín guì xìngMay I ask you what is your name?
我姓王。我叫王丽。
wǒ xìng wángwǒ jiào wánglì。My family name is Wang. My full name is Wang Li.

You'll find the audio here 

              Pentru a achizitiona acest dictionar, imi puteti scrie la adresa limba.chineza@yahoo.com sau         
\                 mmoldovan1969@gmail.com. Dictionarul roman-chinez costa 50 RON + taxe postale (9 RON)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.