Who's here

Tuesday, November 9, 2010

Beginner Chinese - Zuijin zenme yang? (How have you been lately?)

A: 你好,小米!
A: nǐhǎoxiǎomǐ!Hello, Little Mi!
B: 您好,王先生!最近怎么样?
B: nínhǎo wáng xiānshēng zuìjìn zěnmeyàng Hello, Mr. Wang. How have you been lately?
A: 不错!谢谢!你呢?
A: búcuò!xièxiè!nǐneExcellent, thanks for asking! And yourself?
B: 我也很好。
B: wǒ yě hěnhǎoI have been very well, too.
A: 王太太呢?
A:wáng tàitài neHow about  Mrs. Wang?
B: 她上班去了。你家里人呢?
B:  tā shàngbān qùlenǐ jiālǐrén neShe went to work! How are your folks?
A: 妈妈,爸爸,哥哥,弟弟,他们都很好。
A: māmabàbagēgedìditāmen dōu hěn hǎo My mother, father, older brother, and younger brother are all okay.
B: 工作忙吗?
B: gōngzuò máng ma Are you busy at work?
A: 有一点忙!那么我先走, 我还有事要做。回头见。
A: yǒu yìdiǎn mángnàme wǒ xiān zǒuwǒ hái yǒu shì yào zuò。huítóujiàn I am pretty busy. Well, then, I have to leave now. I have some things to do.
B: 保重!
B: bǎozhòngTake care!

A complete set of explanations and exercises is available only to my online students. Audio file available here.
             

       Pentru a achizitiona acest dictionar, imi puteti scrie la adresa limba.chineza@yahoo.com sau 
       mmoldovan1969@gmail.com. Dictionarul roman-chinez costa 50 RON + taxe postale (9 RON)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.