Who's here

Thursday, June 30, 2011

Chinese Lessons - 了 Part 2

1
A: 谢力在宿舍吗?
B: 不在。
A: 他去哪儿了?
B: 他去图书馆了。
操场cāochǎng,礼堂lǐtáng,食堂shítáng,邮局yóujú,医院yīyuàn
2
A: 你去哪儿了?
B: 我去商店了。
A: 你买什么了?
B: 我买水果了。
苹果píngguǒ,糖táng,衣服yīfu,药yào
3
A: 昨天你做什么了?
B: 昨天我进城了。
去天安门,看电影diànyǐng,去公园gōngyuán
4
A:  复习课文了没有?
B1: 我没有复习fùxí课文。
B2: 我还没有复习fùxí课文呢。
念生词niànshēngcí,听录音tīnglùyīn,作练习zuòliànxí,写汉字xiěhànzì

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.