Who's here

Thursday, June 16, 2011

Limba chineza pentru incepatori

ICompletaţi propoziţiile următoare cu cuvîntul corespunzător.

1. ___ 叫什么名字?

2. 你的朋___是中国人吗?

3.你的同学叫什么___

4. 你的___师是哪国人?

5.她是___的弟弟?

II. Aranjaţi cuvintele în ordinea corespunzătoare pentru a obţine propoziţii care au sens:

1. 中姓师的老文我马。
2. 字弟弟什叫么你名?
3. 友她我哥哥的朋是女。
4. 爸都妈妈老爸师是。
5. 师是国你英哪老文的人?

III. Alegeti cuvantul cel mai potrivit pentru a completa propozitiile de mai jos:
1  _______ 
      a)            b)           c)   
2。我很好,你______
      a)            b)           c)   
3。我哥哥不忙,我__________忙。
      a)            b)           c)
4。他们不都忙。哥哥忙,  弟弟________
      a)也忙          b)也不忙        c)不忙  
5。他们弟弟很好,哥哥  ______
      a)            b)           c)  
6__________都很忙吗?
      a)你哥哥         b)你弟弟       c)他们
7。我很忙,你___________
      a) 都很忙吗         b) 也很忙吗           c)也很忙呢
8。你不很忙_______ 
      a)            b)           c) 

IV. Alegeti raspunsul cel mai potrivit la urmatoarele intrebari:
1。我很忙,    
a.  忙。 
b.  我也   
c.  我不。 
2。哥哥好,弟弟呢?
a.  哥哥,弟弟都好   
b.  弟弟都好    
c.  弟弟也好   
3。忙不好,不忙呢? 
a.  也好     
b.      
c.  不。 
4。你好! 
a.  你好!  
b.  我好。你也好吗?  
c.  我不好,你呢  
5。哥哥不忙,弟弟也不忙。哥哥弟弟都忙吗?
a.  哥哥忙,弟弟也忙。
b.  他们都不忙  
c.  他们不都忙  
6。你好,我也好。我们都很好吗?
a.  我们都也好。 
b.  我们不都好。 
c.  我们都好。
7。他很忙,你呢?
a.  也忙。
b.  我都忙。
c.  也都忙。
8。我哥哥,弟弟都很好,你哥哥,弟弟好吗?
a.  他哥哥,弟弟也好。
b.  他们也都好。
c.  他也好。
 V. Traduceti textul urmator in limba romana:
 A: 你们认识一下。他是我的好朋友。他叫米乐茶。米乐茶, 他是我的中文老师,老王。
A: Nǐmen rènshi yí xià。tā shì wǒde hǎo péngyǒu tā jiào mǐlèchá。mǐlèchá,tā shì wǒde     zhōngwén lǎoshī,lǎowáng
B: 老王,您好。认识您很高兴。
B: Lǎowángnínhǎorènshi nín hěn gāoxìng.
C: 米先生,您好。认识您我也很高兴。
C: mǐ xiānshēngnín hǎoRènshi nín wǒ yě hěn gāoxìng
B: 您是美国人吗?
B: nín shì měiguó rén ma
C: 不。我是法国人。
C: bǜ。wǒ shì fǎguórén
B: 你呢?
B: nǐ ne
C: 我是中国人。你的中文很好。
C: wǒ shì zhōngguórén Nǐde zhōngwén hěn hǎo    
B: 谢谢。
B: xièxie

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.